Basisschool De Wendakker

School

1975, een nieuwbouwwijk met daar middenin een nieuw schoolgebouw. Eén gebouw, met daarin twee scholen: de kleuterschool De Wilde Gans en de lagere school De Wendakker. Een vrij unieke situatie in die tijd: een kleuterschool en een lagere school onder één dak. Vooruitlopend op de integratie van beide schooltypen die in 1985, precies tien jaar, later zijn beslag zou krijgen: de basisschool.
De kleuterschool De Wilde Gans bestond al langer en was voordien gehuisvest in een noodgebouw aan de Vondellaan. In 1975 werd De Wendakker geboren en begon op dat moment te leven. Nog steeds is De Wendakker springlevend, levenslustig en vol energie.
In de beginjaren heeft de school een grote groei doorgemaakt (nieuwbouwwijk), waardoor een uitbreiding van een aantal lokalen (dependance aan de Kruijskamp en een noodlokaal aangebouwd aan de school) noodzakelijk was. Na de groei volgde onvermijdelijk een inkrimping met als gevolg een fusie met de R.K. Basisschool De Poalmoat (1990).
Vanaf 1998 maakt de school (samen met 21 andere scholen) deel uit van de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT).
Het onderwijs heeft sinds die tijd een ontwikkeling laten zien van toch in hoofdzaak frontaal lesgeven door de leerkracht naar een meer begeleidende rol van de leerkracht. Een deel van de leerstof wordt door de leerling zelfstandig verwerkt, waarbij de computer een belangrijke rol speelt.
Ons onderwijs kan worden gekenmerkt als leerstofjaarklassensysteem, waarbij wij zo adaptief mogelijk inspelen op verschillen tussen leerlingen.
Wij willen een actieve school zijn. Een school die constant bezig is om het onderwijs aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, een school die onze leerlingen dat onderwijs wil geven waar ze recht op hebben.
Veel kinderen komen uit gezinnen waar beide ouders werken. Dit houdt tevens in dat het meedoen aan allerlei activiteiten door ouders minder is geworden. De betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind is echter niet minder geworden. U, ouders, bent nog steeds de eerst verantwoordelijken voor de ontwikkeling van uw kind. Door u op verschillende manieren te betrekken bij het onderwijs, werken wij samen aan een harmonieuze ontwikkeling van uw kind. Van u mag verwacht worden dat u openstaat en belangstelling opbrengt voor al datgene wat met het onderwijs aan uw kind te maken heeft.
In principe zijn alle leerlingen welkom, met dien verstande dat de ouder(s) / verzorger(s) instemmen met de katholieke grondslag van de school. Leerlingen groeien op in een multiculturele gemeenschap. De Thij bevolking is eigenlijk ook een multiculturele gemeenschap in het klein. Vandaar dat niet alleen leerlingen van rooms katholieke huize onze school bezoeken, maar ook leerlingen die van huis uit geen godsdienst hebben, leerlingen die behoren tot de Suryoye geloofsgemeenschap en een enkele leerling die tot de moslimgemeenschap behoort. Binnen ons onderwijs besteden we aandacht aan o.a. deze geloofsuitingen.

Zandhorstlaan 95        7576 VR     Oldenzaal    0541- 517 584