Basisschool De Wendakker

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is binnen de school het officiële orgaan dat personeel en ouders vertegenwoordigt. Dit orgaan beïnvloedt en toetst het beleid dat een school voert. Ouders en personeel zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie en daarom hebben zij wettelijk (W.M.O.) recht op medezeggenschap en op de mogelijkheid om mee te praten over de beleidsontwikkeling van de school.
De MR probeert voorwaarden te creëren om binnen school op een zorgvuldige manier onderwijs te kunnen geven. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht.
Instemmingsrecht is er bij verandering van de grondslag of de doelstelling van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan. Ook bij inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel daarvan heeft de MR instemmingsrecht.

De MR heeft o.a. adviesrecht in:

  • Regeling van de vakantie
  • Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de besteding van de middelen van de school
  • Vaststelling of wijziging van de procedure met betrekking tot de benoeming van het personeel.

De MR bestaat uit twee geledingen, de ouders en de leerkrachten. U kunt contact opnemen met de MR door de leden aan te spreken op het schoolplein, te bellen of te mailen naar mr.wendakker@konot.nl 

De agenda wordt vooraf op de schoolsite geplaatst en de notulen zijn in te zien in een map in de personeelskamer van de Wendakker. 

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding:

Ouders:
Dennis Damink (voorzitter)
Judith Hagemeier
Jessie Riemersma

Personeel:
Mignon Stevelink
Lorita Reinders
Lieke Oude Elferink

Vergaderdata schooljaar 2015-2016:

31-08-2015

17-11-2015

21-01-2016

15-03-2016

19-05-2016

30-06-2016

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle Konotscholen. In deze GMR worden vooral schooloverstijgende zaken besproken en kwesties die gemeenschappelijk zijn voor alle scholen.

 

Zandhorstlaan 95        7576 VR     Oldenzaal    0541- 517 584